Örnek Açık İhale Usulü

 1- Kamu İhale Mevzuatı
 2- İhtiyaçların Belirlenmesi
 3- Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasi
3.a - Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Sigorta Risk Prim Oranının Belirlenmesi
3.b - Hizmet Alımı Personelinin Giyim Bedelinin Belirlenmesi
3.c - İşçilik Giderlerinin Belirlenmesi
3.d - Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli
 4- Kullanılabilir Ödenek Olup Olmadığının Belirlenmesi
 5- İhale Usulünün Belirlenmesi
 6- Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Üzerinden İhale Kaydının Yapılması
 7- İhale Dökümanının Hazırlanması
7.a - İdari Şartname
7.b - Teknik Şartname
7.c-  Sözleşme Tasarısı
7.d- Standart Formlar
 8- ihale Onay Belgesinin Düzenlenmesi
 9- İhale İlanının Yayınlanması
 10- İhale İlanını İzleyen En Geç 3 Gün İçinde İhale Komisyonunun Oluşturulması
 11- İhale İşlem Dosyasının Bir Örneğinin İlanı İzleyen 3 Gün İçinde İhale Komisyonu Üyelerine Verilmesi
 12- İhale Dökümanında Değişiklik (Zeyilname) Yapılması
 13- Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi
13.a - Sosyal Guvenlik İl Müdürlüğünden Sigorta Risk Prim Oranının Belirlenmesi
13.b - Hizmet Alımı Personelinin Giyim Bedelinin Belirlenmesi
13.c - İşçilik Giderlerinin Belirlenmesi
13.d - Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli
 14- İhale Dökümanına İlişkin Yazılı Açıklama Talep Edilmesi
 15- İlanın Uygun Olmaması
 16- İhale Dökümanının Görülmesi, Satın Alınması ve EKAP Üzerinden İndirilmesi
 17-  İhale Dökümanı Alanların Listesi
 17.a- Posta Yolu İle Satın Alanlar
 17.a.I - ASP Temizlik Ltd Şti.
17.b- Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Üzerinden e-imza Kullanarak İndirilenler
 17.b.I - Özçınarlar Ltd.Şti.
 17.b.II - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.
 17.b.III - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.
 17.b.IV - Okyanus İnşaat Ltd.Şti.
 17.b.V - Lider Temizlik Ltd.Şti.
 17.b.VI - Doğaner Nakliye Ltd.Şti.
 17.c - Elden teslim Alanlar
 17.c.I - Göktuğ Temizlik Ltd.Şti.
 17.c.II - Tepe Temizlik KompedanTemizlik İş Ortaklığı
 18 - İhale Tarihinden 3 İş Günü Öncesine Kadar İdareye Şikayet Başvurusu
 19 - Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
 20 -  Teklif Zarfı Verenlerin Listesi
20.a - ASP Temizlik Ltd.Şti.
20.b - Göktuğ Temizlik Ltd.Şti.
20.c - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı
20.d - Özçınarlar Ltd.Şti.
20.e - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.
20.f - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.
 21 - İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi
 22 - Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanağın Düzenlenmesi
 23 - Teklif Zarfı Kabul Edilmeyenlere Dair Tutanağın Düzenlenmesi
 23.a - Okyanus İnşaat Ltd.Şti.
 23.b - Lider Temizlik Ltd.Şti
 24 - İhale Tarihi Tekliflerin Alınması ve Açılması
 25 - İhale Dışı Bırakılma
 26 - İhaleye Katılamayacak Olanlar
 27 - İhale Komisyonu Tarafından İhaleye Başlanılması
 27.a - ASP Temizlik Ltd.Şti. Teklif Zarfı
 27.b - Göktuğ Temizlik Ltd.Şti. Teklif Zarfı
 27.c - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı Teklif Zarfı
 27.d - Özçınarlar Ltd.Şti. Teklif Zarfı
 27.e - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti. Teklif Zarfı
 27.f - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti. Teklif Zarfı
 28 - Uygun Olmayan Teklif Zarflarının Açılmaksızın İade Edilmesi
 28.a - ASP Temizlik Ltd.Şti.
 29 - İstekli Firmalar ve Teklif Fiyatları ile Yaklaşık Maliyetin Açıklanması ve Buna İlişkin Tutanağın İmzalanması
 30 - Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının Düzenlenmesi
 30.a - Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı veya Teklif Edilen Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanağın Talep Edilmesi
 31 - Teklif Zarflarının İstekller İle Hazır Bulunanlar Önünde Açılması Belge Eksikliği Teklif Mektubu Ve Geçici Teminatının Kontrol Edilmesi
 31.a - Göktuğ Temizlik Ltd.Şti.
 32 - Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanağın Düzenlenmesi (Göktuğ Temizlik Ltd.Şti.)
 33 - Tekliflerin İhale Komisyonunca Hemen Değerlendirmek Üzere Oturumun Kapatılması
 34 - İstekli Firmaların Belgelerinin Uygun Olup Olmadığının Değerlendirilmesi
 35 - Tekliflerin Değerlendirilmesinde Öncelikle İlk Oturumdaki Tesbitlerden Dolayı Değerlendirme Dışı Bırakılma İşleminin Yapılması
 36 - İsteklilerin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgelerin İncelenmesi
 36.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı
 36.b - Özçınarlar Ltd.Şti.
 36.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şt.
 36.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.
 37 - İsteklilerin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgelerin İncelenmesi (İmza Beyannamesi - İmza Sirküsü - Ticaret Sicil Gazetesi)
 37.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortakliği
 37.b - Özçınarlar Ltd.Şti.
 37.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.
 37.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.
 37.e - Özçınarlar Ltd.Şti. (Vekaletname ve İmza Beyannamesi)
 38 - Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli
 38.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklğı
 38.b - Özçınarlar Ltd.Şti.
 38.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.
 38.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.
 39 - İş Ortaklığı Beyannamesi
 39.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı Beyannamesi
 40 - Geçici Teminat Mektubu
 40.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı
 40.b - Özçınarlar Ltd.Şti.
 40.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.
 40.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.
 41 - Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler (Banka Referans Mektubu)
 41.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı
 41.b - Özçınarlar Ltd.Şti.
 41.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.
 41.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.
 42 - EKonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler (Bilanco veya Eşdeğer Belgeler)
 42.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı
 42.b - Özçınarlar Ltd.Şti.
 42.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.
 42.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.
 43 - Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler (İş Hacmini Gösteren Belgeler)
 43.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı
 43.b - Özçınarlar Ltd.Şti.
 43.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.
 43.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.
 44 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (iş Bitirme Belgesi)
 44.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı
 44.b - Özçınarlar Ltd.Şti.
 44.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.
 44.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.
 45 - Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesinin Yapılması
 46 - İdarenin Aşırı Düşük Sorgulama Yazısı
 46.a - İdarenin Özçınarlar Ltd.Şti'ne Aşırı Düşük Sorgulama Yazısı
 46.b -İdarenin Deniz Özel Bakım Ltd.Şti'ne Aşırı Düşük Sorgulama Yazısı
 47 - İstekli Firmaların Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları
 47.a - Özçınarlar Ltd.Şti'nin Aşırı Düşük Teklif Acıklaması
47.a.1 - Özçınarlar Ltd.Şti. Maliyet Hesabı Tesbit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi
 47.b - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti'nin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması
 48 - İhale Komisyonu Kararı
 49 - Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Veren Firmanın Yasaklılık Teyidi
 50 - Ekonomik Açıdan En Avantajlı 2.Teklif Veren Firmanın Yasaklılık Teyidi
 51 - Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
 51.a - Göktuğ Temizlik Ltd.Şti.
 51.b - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı
 51.c - Özçınarlar Ltd.Şti.
 51.d - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.
 51.e - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.
 52 - İhale Kararının İptali
 53 - Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Nedeniyle İhalenin İptali
 54 - 10 Günlük Şikayet Süresi
 55 - İdareye Şikayet Başvurusu
 55.a - Doğaner Nakliye Ltd.Şti. Tarafından İdareye Şikayet Basvurusu Yapılması
 55.b - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti. Tarafından İdareye Şikayet Başvurusu Yapılması
 55.c - Tepe Temizlik Ltd.Şti. Tarafından İdareye Şikayet Başvurusu Yapılması
 56 - İdareye Şikayet Başvurusu Olduğundan İtirazen Şikayet Başvurusu Olabileceğinden ve İşe Başlama Tarihi Uzayacağından Alım Yapılması
 57 - İdare Tarafından şikayet Başvurusuna Cevap Verilmesi
 57.a - Doğaner Nakliye Ltd.Şti.Tarafından Yapılan Şikayet Başvurusuna İdare Tarafından Cevap Verilmemistir
 57.b - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti. Tarafından Yapılan Şikayet Başvurusuna İdare Tarafından Cevap Verilmesi
 57.c - Tepe Temizlik Ltd.Şti.Tarafından Yapılan Şikayet Başvurusuna İdare Tarafından Cevap Verilmesi
 58 - İhale İşlem Dosyasının Ön Mali Kontrol Birimine Gönderilmesi
 59 - Kamu İhale Kurumu'na İtiraz
 59.a - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti. Tarafından KİK'e İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılması
 60 - KİK Tarafından İtirazen Şikayet Başvurusunun Sonuçlandırılması
 60.a - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti. Tarafından Yapılan İtirazen Şikayet Başvurusuna KİK Tarafından Cevap Verilmesi
 61 - KİK Kurul Kararının İdareye Tebliğ Edilmesi
 62 - Tekliflerin Geçerlilik Süresinin Uzatılması
 63 - Sözleşme Yapılmadan Önce Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Veren Yasaklılık Teyidinin Yapılması
64 - Sözleşme Yapılmadan Önce Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Veren Firmanın Yasaklı Çıkması Halinde 2.Teklif Veren Firmanın Yasaklılık Teyidinin Yapılması
 65 -  Sözleşme Yapılmadan Önce  Ekonomik Açıdan En Avantajlı ve 2.Avantajlı Teklif Veren Firmanın Yasaklı Çıkması Halinde İhalenin iptal Edilmesi
 66 - Sözleşmeye Davet
 66.a - Özçınarlar Ltd.Şti'ne Sözleşmeye Davet Yazısının Yazılması
 67 - Özçınarlar Ltd.Şti'nin Sözleşmeyi İmzalamaması
 68 - Sözleşmenin Yapılması
 69 - İhale Sonucunun KİK'e Bildirilmesi ve İhale Sonuç İlanının Yayınlanması
 70 - Kontrol Teşkilatının Kurulması
 71 - Kontrol Teşkilatının Görevleri
 72 - Muayene Ve Kabul Komisyonunun Kurulması
 73 - Muayene ve Kabul Komisyonunun Görevleri
 74 - Sözleşmenin Yürütülmesi
 75 - Hizmet İşleri Genel Şartnamesi
 76 - Aylık Hakedişin Ödenmesi
 77 - Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi
 78 - Özçınarlar Ltd.Şti. Adına İş Bitirme Belgesinin Düzenlenmesi
 79 - İhalelere Katılmaktan Yasaklama