Örnek Açık İhale Usulü

1- Kamu İhale Mevzuatı2- İhtiyaçların Belirlenmesi3- Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasi3.a - Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Sigorta Risk Prim Oranının Belirlenmesi3.b - Hizmet Alımı Personelinin Giyim Bedelinin Belirlenmesi3.c - İşçilik Giderlerinin Belirlenmesi3.d - Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli4- Kullanılabilir Ödenek Olup Olmadığının Belirlenmesi5- İhale Usulünün Belirlenmesi6- Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Üzerinden İhale Kaydının Yapılması7- İhale Dökümanının Hazırlanması7.a - İdari Şartname7.b - Teknik Şartname7.c- Sözleşme Tasarısı7.d- Standart Formlar8- ihale Onay Belgesinin Düzenlenmesi9- İhale İlanının Yayınlanması10- İhale İlanını İzleyen En Geç 3 Gün İçinde İhale Komisyonunun Oluşturulması11- İhale İşlem Dosyasının Bir Örneğinin İlanı İzleyen 3 Gün İçinde İhale Komisyonu Üyelerine Verilmesi12- İhale Dökümanında Değişiklik (Zeyilname) Yapılması13- Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi13.a - Sosyal Guvenlik İl Müdürlüğünden Sigorta Risk Prim Oranının Belirlenmesi13.b - Hizmet Alımı Personelinin Giyim Bedelinin Belirlenmesi13.c - İşçilik Giderlerinin Belirlenmesi13.d - Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli14- İhale Dökümanına İlişkin Yazılı Açıklama Talep Edilmesi15- İlanın Uygun Olmaması16- İhale Dökümanının Görülmesi, Satın Alınması ve EKAP Üzerinden İndirilmesi17- İhale Dökümanı Alanların Listesi17.a- Posta Yolu İle Satın Alanlar17.a.I - ASP Temizlik Ltd Şti.17.b- Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Üzerinden e-imza Kullanarak İndirilenler17.b.I - Özçınarlar Ltd.Şti.17.b.II - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.17.b.III - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.17.b.IV - Okyanus İnşaat Ltd.Şti.17.b.V - Lider Temizlik Ltd.Şti.17.b.VI - Doğaner Nakliye Ltd.Şti.17.c - Elden teslim Alanlar17.c.I - Göktuğ Temizlik Ltd.Şti.17.c.II - Tepe Temizlik KompedanTemizlik İş Ortaklığı18 - İhale Tarihinden 3 İş Günü Öncesine Kadar İdareye Şikayet Başvurusu19 - Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması20 - Teklif Zarfı Verenlerin Listesi20.a - ASP Temizlik Ltd.Şti.20.b - Göktuğ Temizlik Ltd.Şti.20.c - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı20.d - Özçınarlar Ltd.Şti.20.e - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.20.f - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.21 - İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi22 - Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanağın Düzenlenmesi23 - Teklif Zarfı Kabul Edilmeyenlere Dair Tutanağın Düzenlenmesi23.a - Okyanus İnşaat Ltd.Şti.23.b - Lider Temizlik Ltd.Şti24 - İhale Tarihi Tekliflerin Alınması ve Açılması25 - İhale Dışı Bırakılma26 - İhaleye Katılamayacak Olanlar27 - İhale Komisyonu Tarafından İhaleye Başlanılması27.a - ASP Temizlik Ltd.Şti. Teklif Zarfı27.b - Göktuğ Temizlik Ltd.Şti. Teklif Zarfı27.c - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı Teklif Zarfı27.d - Özçınarlar Ltd.Şti. Teklif Zarfı27.e - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti. Teklif Zarfı27.f - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti. Teklif Zarfı28 - Uygun Olmayan Teklif Zarflarının Açılmaksızın İade Edilmesi28.a - ASP Temizlik Ltd.Şti.29 - İstekli Firmalar ve Teklif Fiyatları ile Yaklaşık Maliyetin Açıklanması ve Buna İlişkin Tutanağın İmzalanması30 - Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının Düzenlenmesi30.a - Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı veya Teklif Edilen Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanağın Talep Edilmesi31 - Teklif Zarflarının İstekller İle Hazır Bulunanlar Önünde Açılması Belge Eksikliği Teklif Mektubu Ve Geçici Teminatının Kontrol Edilmesi31.a - Göktuğ Temizlik Ltd.Şti.32 - Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanağın Düzenlenmesi (Göktuğ Temizlik Ltd.Şti.)33 - Tekliflerin İhale Komisyonunca Hemen Değerlendirmek Üzere Oturumun Kapatılması34 - İstekli Firmaların Belgelerinin Uygun Olup Olmadığının Değerlendirilmesi35 - Tekliflerin Değerlendirilmesinde Öncelikle İlk Oturumdaki Tesbitlerden Dolayı Değerlendirme Dışı Bırakılma İşleminin Yapılması36 - İsteklilerin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgelerin İncelenmesi36.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı36.b - Özçınarlar Ltd.Şti.36.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şt.36.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.37 - İsteklilerin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgelerin İncelenmesi (İmza Beyannamesi - İmza Sirküsü - Ticaret Sicil Gazetesi)37.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortakliği37.b - Özçınarlar Ltd.Şti.37.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.37.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.37.e - Özçınarlar Ltd.Şti. (Vekaletname ve İmza Beyannamesi)38 - Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli38.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklğı38.b - Özçınarlar Ltd.Şti.38.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.38.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.39 - İş Ortaklığı Beyannamesi39.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı Beyannamesi40 - Geçici Teminat Mektubu40.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı40.b - Özçınarlar Ltd.Şti.40.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.40.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.41 - Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler (Banka Referans Mektubu)41.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı41.b - Özçınarlar Ltd.Şti.41.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.41.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.42 - EKonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler (Bilanco veya Eşdeğer Belgeler)42.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı42.b - Özçınarlar Ltd.Şti.42.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.42.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.43 - Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler (İş Hacmini Gösteren Belgeler)43.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı43.b - Özçınarlar Ltd.Şti.43.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.43.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.44 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (iş Bitirme Belgesi)44.a - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı44.b - Özçınarlar Ltd.Şti.44.c - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.44.d - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.45 - Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesinin Yapılması46 - İdarenin Aşırı Düşük Sorgulama Yazısı46.a - İdarenin Özçınarlar Ltd.Şti'ne Aşırı Düşük Sorgulama Yazısı46.b -İdarenin Deniz Özel Bakım Ltd.Şti'ne Aşırı Düşük Sorgulama Yazısı47 - İstekli Firmaların Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları47.a - Özçınarlar Ltd.Şti'nin Aşırı Düşük Teklif Acıklaması47.a.1 - Özçınarlar Ltd.Şti. Maliyet Hesabı Tesbit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi47.b - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti'nin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması48 - İhale Komisyonu Kararı49 - Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Veren Firmanın Yasaklılık Teyidi50 - Ekonomik Açıdan En Avantajlı 2.Teklif Veren Firmanın Yasaklılık Teyidi51 - Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi51.a - Göktuğ Temizlik Ltd.Şti.51.b - Tepe Temizlik Kompedan Temizlik İş Ortaklığı51.c - Özçınarlar Ltd.Şti.51.d - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti.51.e - Deniz Özel Bakım Ltd.Şti.52 - İhale Kararının İptali53 - Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Nedeniyle İhalenin İptali54 - 10 Günlük Şikayet Süresi55 - İdareye Şikayet Başvurusu55.a - Doğaner Nakliye Ltd.Şti. Tarafından İdareye Şikayet Basvurusu Yapılması55.b - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti. Tarafından İdareye Şikayet Başvurusu Yapılması55.c - Tepe Temizlik Ltd.Şti. Tarafından İdareye Şikayet Başvurusu Yapılması56 - İdareye Şikayet Başvurusu Olduğundan İtirazen Şikayet Başvurusu Olabileceğinden ve İşe Başlama Tarihi Uzayacağından Alım Yapılması57 - İdare Tarafından şikayet Başvurusuna Cevap Verilmesi57.a - Doğaner Nakliye Ltd.Şti.Tarafından Yapılan Şikayet Başvurusuna İdare Tarafından Cevap Verilmemistir57.b - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti. Tarafından Yapılan Şikayet Başvurusuna İdare Tarafından Cevap Verilmesi57.c - Tepe Temizlik Ltd.Şti.Tarafından Yapılan Şikayet Başvurusuna İdare Tarafından Cevap Verilmesi58 - İhale İşlem Dosyasının Ön Mali Kontrol Birimine Gönderilmesi59 - Kamu İhale Kurumu'na İtiraz59.a - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti. Tarafından KİK'e İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılması60 - KİK Tarafından İtirazen Şikayet Başvurusunun Sonuçlandırılması60.a - Gülsoylu Sosyal Hizmetler Ltd.Şti. Tarafından Yapılan İtirazen Şikayet Başvurusuna KİK Tarafından Cevap Verilmesi61 - KİK Kurul Kararının İdareye Tebliğ Edilmesi62 - Tekliflerin Geçerlilik Süresinin Uzatılması63 - Sözleşme Yapılmadan Önce Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Veren Yasaklılık Teyidinin Yapılması64 - Sözleşme Yapılmadan Önce Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Veren Firmanın Yasaklı Çıkması Halinde 2.Teklif Veren Firmanın Yasaklılık Teyidinin Yapılması65 - Sözleşme Yapılmadan Önce Ekonomik Açıdan En Avantajlı ve 2.Avantajlı Teklif Veren Firmanın Yasaklı Çıkması Halinde İhalenin iptal Edilmesi66 - Sözleşmeye Davet66.a - Özçınarlar Ltd.Şti'ne Sözleşmeye Davet Yazısının Yazılması67 - Özçınarlar Ltd.Şti'nin Sözleşmeyi İmzalamaması68 - Sözleşmenin Yapılması69 - İhale Sonucunun KİK'e Bildirilmesi ve İhale Sonuç İlanının Yayınlanması70 - Kontrol Teşkilatının Kurulması71 - Kontrol Teşkilatının Görevleri72 - Muayene Ve Kabul Komisyonunun Kurulması73 - Muayene ve Kabul Komisyonunun Görevleri74 - Sözleşmenin Yürütülmesi75 - Hizmet İşleri Genel Şartnamesi76 - Aylık Hakedişin Ödenmesi77 - Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi78 - Özçınarlar Ltd.Şti. Adına İş Bitirme Belgesinin Düzenlenmesi79 - İhalelere Katılmaktan Yasaklama