Sıkça Sorulan Sorular

2) Ön mali kontrol görevini yürütürken mali konularla ilgili bilgileri nerden bulabilirim?

Web sayfamızda yer alan Ön Mali Kontrol Rehberinde mali mevzuata ilişkin gerekli dokümanlar yer almaktadır.

3) Ödemelerde Damga vergisi oranı kaçtır?

İstihkak üzerinden (KDV hariç) sözleşmeler dâhil binde 9,48, ihale kararları  binde 9,48 ve maaş, yolluk, tazminat vs. alımlarda binde 7,59'tır. (Detaylı bilgi için 57 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliği I Sayılı Tablo)

4) Katma Değer Vergisi tevkifatı nedir?

Gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutularak hak edişten kesinti yapılmasıdır.

6) Yapılan alımlardan hangi tutar üzerinden KDV tevkifatı kesilir?

Fatura düzenleme sınırı 2014 yılı için katma değer vergisi dâhil 1.000 TL olduğundan, bu yılın sonuna kadar katma değer vergisi ile birlikte 1.000 TL'yi geçmeyen işlemler için tevkifat uygulanması söz konusu değildir. (Detaylı bilgi için 117 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Madde3.4.1)

7) Firma karı nasıl hesaplanır?

Özel hizmet alımı personelinin bir günlük ücreti, ulusal ve genel tatil günlerinde çalışması halinde bir günlük ücreti, nakdi yemek bedeli verilmesi ve ayni yemekten yararlanması hallerinde bir aylık maliyetleri (işçi ücreti, işveren payı, yemek, yol, giyim bedeli, resmi tatillerde çalışma bedeli) farklılık göstermekte olup, kişilerin yukarıda belirtilen durumlarına göre bir aylık maliyetleri üzerinden %3 sözleşme ve genel giderler hariç firma karının hesaplanması gerekmektedir.

8) Fiyat farkı nasıl hesaplanır?

Fiyat farkı hesaplanırken, brüt asgari ücretin % artışlı üzerinden değil, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanması gerekmekte olup, eski ve yeni brüt asgari ücret arasındaki fark ile brüt asgari ücretin artışından kaynaklanan işveren payının ödenmesi gerekmektedir.

9) Gerçekleştirme görevlileri ihalelerde görev alabilir mi?

Gerçekleştirme görevlileri ödeme emri belgelerinin ön mali kontrolünü ödeme aşamasında yürüttüğü için ihalelerde görev alabilirler.

12) Taşra teşkilatı “Ön Mali Kontrol Birimleri”nde ön mali kontrol işlemi nasıl yapılır?

Taşra teşkilatı harcama birimlerinde açık ihale ve pazarlık usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirası, yapım işleri için iki milyon Türk Lirası altındaki taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, İl Müdürlüklerindeki Ön Mali Kontrol Birimi tarafından Genel Müdürlüğümüz "Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi" ve "Ön Mali Kontrol Rehberi" gereğince "Mal, Hizmet, Yapım İşleri, Mamul Yemek ve Araç Kiralama Sözleşme Öncesi Ön Mali Kontrol Formları" doldurulmak suretiyle ön mali kontrole tabi tutulur.

13) Gerçekleştirme görevlilerini kim tayin eder?

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemek ve söz konusu belgelerin mevzuata uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığı hususları ile daha önceki işlemlerin kontrolünü de kapsayacak şekilde ön mali kontrol yapmak üzere görevlendirirler.

14) Gerçekleştirme görevlileri hangi işlemlerden sorumludur?

Harcama birimlerinde yapılan bütün giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri ve eki belgeler gerçekleştirme görevlileri tarafından, Genel Müdürlüğümüz “Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” ve “Ön Mali Kontrol Rehberi” gereğince “Personel Giderleri, Yolluklar, Ön Ödeme Avans ve Krediler, Mahkeme Harç ve Giderleri, Makine, Teçhizat, Taşıt ve Demirbaş Bakım Onarım Giderleri vs. Ön Mali Kontrol Formları” doldurulmak suretiyle ön mali kontrole tabi tutulur.

15) Harcama yetkisi devredilebilir mi?

Merkez teşkilatı harcama yetkilileri, merkez dışı birimlerde ise il müdürleri veya eşdeğer yetkilileri ile nüfusu 50.000’i aşan ilçelerin ilçe müdürleri veya eşdeğer yetkilileri her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında 250.000,-Türk Lirasını, yapım işlerinde ise 1.000.000,- Türk Lirası altındaki harcamalara ilişkin harcama yetkilerini yazılı olmak koşulu ile yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere devredebilirler. Söz konusu tutarları aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

16) 4734 sayılı Kanuna göre alımlar nasıl yapılır?

Genel Müdürlüğümüzün söz konusu Kanuna tabi olması nedeniyle alımların açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve Kanunda öngörülen haller ile sınırlı olmak üzere doğrudan temin ile piyasadan fiyat araştırması yapmak suretiyle karşılanması gerekmektedir. Bu alımlar dışında başka hiçbir şekilde alım yapılamaz.

18) Ödeneği bulunmayan bir iş için ihaleye çıkılabilir mi?

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

19) Ödeneğin bulunmaması ne anlama gelmektedir?

... yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile o yıl için kurumların ilgili harcama kalemlerine ödenek konulmakta olup, harcama birimlerinin ilgili harcama kalemlerinde ödeneğin bulunmaması, “alımı yapılacak kalem için ödeneğin bulunmaması” anlamına gelmemektedir. Kurum bütçesinde o yıl için mevcut ödenek var ise, harcama birimleri tarafından ödenek talep edilmek suretiyle alımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

20) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde hangi tekliflerin değerlendirmeye tabi tutulmaksızın reddedilmesi gerekmektedir?

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti (brüt asgari ücretin % artışı, işveren sigorta primi, nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücretler) ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

21) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri nelerdir?

Ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir. (Örnek: Temizlik, bakım, özel güvenlik, ziyaretçi danışma yönlendirme, kaloriferci, aşçılık, berber, teknisyen yardımcısı vs.)

22) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri nelerdir?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihaleleri “Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ancak personel çalıştırılan işler” kapsamındadır. (Malzeme dâhil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dâhil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti veya araç kiralama hizmeti)

23) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde teklif fiyata işçilik giderleri dâhil edilecek midir?

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde teklif fiyata işçilik giderleri dâhil edilecek olup, piyasadan teklif araştırması yapılırken "işçilik giderleri dâhil ve KDV hariç" olarak teklif alınması gerekmektedir.

24) İdarelerce aşırı düşük teklif değerlendirmesinde kaç gün süre verilmesi gerekmektedir?

İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

25) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki kar hariç teklifler aşırı düşük teklif midir?

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç olarak belirlenen yaklaşık maliyet, asgari işçilik maliyetini yansıttığından, yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki kar hariç verilen teklifler aşırı düşük olarak kabul edilmeyecektir.

26) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesi nasıl yapılır?

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesi;

a) Asgari işçilik maliyeti (Brüt asgari ücretin % artışı, işveren sigorta primi, nakdi veya ayni yemek bedeli ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücretler),

b) %3 sözleşme giderleri ve genel giderler,

c) Varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri,

ç) Bunlar dışında kalan ve teklif fiyata dâhil diğer giderler (Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri) dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenerek aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapılması ve isteklilerce yazılı olarak belgelere dayandırmak suretiyle cevap verilmesi gerekmektedir.

27) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde (Malzeme dâhil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dâhil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti veya araç kiralama hizmeti) aşırı düşük teklif değerlendirmesi nasıl yapılır?

 a) Asgari işçilik maliyeti (Brüt asgari ücretin % artışı, işveren sigorta primi, nakdi veya ayni yemek bedeli ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli [Yemek hizmet alımı ihalelerinde, çalıştırılacak personelin giyim gideri hariç], ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücretler),

b) %3 sözleşme giderleri ve genel giderler,

c) Varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri (Araç kiralama hizmetlerinde aracın bakım, onarım, akaryakıt, yağ, yağlama, yedek parça ve diğer masrafları ile tüm vergi, sigorta, kasko vb. giderleri dâhil, Yemek hizmet alımı ihalelerinde, su, tuz, baharat, peçete ve masa örtüsü giderleri hariç)

ç) Bunlar dışında kalan ve teklif fiyata dâhil diğer giderler (Malzeme dâhil yemek hazırlama ve dağıtım hizmetinde bir hafta/aylık menü ve bu menüye ilişkin gıda rasyon maliyetleri) dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenerek aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapılması ve isteklilerce yazılı olarak belgelere dayandırmak suretiyle cevap verilmesi gerekmektedir.

28) Özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde ekipman, alet, edevat aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilecek midir?

 Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

29) Aşırı düşük teklifler nasıl sonuçlandırılacaktır?

 İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

30) Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler nasıl değerlendirilir?

 İdarece belirlenen asgari işçilik maliyetin üzerindeki tekliflere %20 firma karı dâhil edilerek yaklaşık maliyetin üst limitinin belirlenmesi ve bu limitin üzerindeki tekliflerde, istekli firmanın %20 oranından fazla firma karı koyduğu kabul edilerek tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

31) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tespit sınırı nasıl yapılır?

 Yaklaşık maliyet ve verilen diğer tekliflere göre aşırı düşük teklif verenler tespit edilerek aşırı düşük sorgulaması yapılır.

32) İdarelerin kendilerine bağlı döner sermaye işletmelerinden ya da Devlet Malzeme Ofisinden yapacakları alımlar 4734 sayılı Kanunu kapsamında mıdır?

Söz konusu alımlar (ceza ve ihalelerden yasaklama ile ilgili işlemleri hariç) 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındadır.

33) İhale komisyonu kimlerden oluşur?

İhale yetkilisi tarafından ilgili idare personelinden en az dört kişi (iki kişinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla) ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla, en az beş ve tek sayıda kişiden, biri başkan olmak üzere yedek üyeleri ile birlikte oluşturulur. İşin uzmanından kasıt; ihale konusu iş ile ilgili olarak bilgi, görüş ve beceriye sahip olan kimsedir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

34) İhale dokümanı, incelenmek üzere ihale komisyonu üyelerine ne zaman verilmelidir?

İlân veya davet tarihini izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilmelidir.

35) Eşik değer nedir?

… yılı için belirlenen sınır değerdir.

a) Bu sınır değerin üzerindeki yaklaşık maliyete göre, ihale usullerine ilişkin ihale tarihine göre yayınlanacak olan ihale ilan süreleri ve yerli istekliler lehine fiyat avantajının uygulanmasına ilişkin hususlar ile,

b) Bu sınır değerin altındaki yaklaşık maliyet tutarlarına göre, ihale tarihine göre yayınlanacak olan ihale ilan süreleri ve ihale ilanının hangi yayın araçları ile yayınlanacağına ilişkin kurallar ile ihalelere sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin hususların belirlenmesidir.

37) Yaklaşık maliyet nasıl belirlenir?

Mal, hizmet veya yapım işleri ihalelerinin yaklaşık maliyeti, ihale yapılmadan önce idare tarafından her türlü fiyat araştırması yapılmak suretiyle katma değer vergisi hariç olarak belirlenir.

38) İhaleye katılmada yeterlik kriterleri nelerdir?

 İki türlü yeterlik kriterleri vardır.

1) Ekonomik ve mali yeterlik,

2) Mesleki ve teknik yeterlik.

39) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin sunulması gereken belgeler nelerdir?

Yaklaşık maliyeti, 2014 yılı eşik değer olan 868.486,00-TL’nin üzerindeki ihalelerde;

a) Banka referans mektubu, 

b) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümleri veya eşdeğer belgeleri, 

c) Toplam cirosuna ilişkin gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

40) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin sunulması gereken belgeler nelerdir?

a) Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerden; ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgeler, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde İş ortaklığı beyannamesi, geçici teminat mektubu, vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmasına ilişkin noter onaylı vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, idarece idari şartnamede istenilmesi halinde ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde Ortaklık durum belgesi,

b) Yaklaşık maliyeti 189.511,00.-TL’nin üzerindeki mal veya hizmet alımlarında iş deneyimini gösteren belgeler,

c) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

ç) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

d) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

e) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

f) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

g) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

ğ) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

41) İş ortaklığında ortakların ayrı ayrı sunması gereken belgeler nelerdir?

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bilanço ve Gelir Tablosu veya Eşdeğer Belgeler,

42) İhale saatinden önce ihale iptal edilebilir mi?

İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

43) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihalelere katılabilirler mi?

Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

44) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, bu yasaklara rağmen ihalelere katılması halinde ya da bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa hangi işlem yapılacaktır?

Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların, bu yasaklara rağmen ihalelere katılması halinde ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

45) Pazarlık usulünün hangi maddelerinde ilan yapılması zorunlu değildir?

a) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu haller,

b) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu haller,

c) İdarelerin yaklaşık maliyeti 116.795,-Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

46) Pazarlık usulünün hangi madde kapsamında yapılan mal alımlarında sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir?

a) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu haller,

b) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu haller,

c) İdarelerin yaklaşık maliyeti 157.923,00.-Türk Lirasına kadar olan mamul mal alımlarında malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

47) Düzeltme ilanı ne zaman yapılır?

a) Yaklaşık maliyeti; 2014 yılı eşik değer olan 868.486,00.-TL’nin üzerindeki açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılan 40 ve 25 günlük ilan süresi bulunan ihalelerde, ilânların yayımlanmasını takip eden 15 gün,

b) Diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.

48) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılabilir mi?

Değişiklik yapılması zorunlu olursa, önceki ilânlar geçersiz sayılır ve bunu zorlayan sebepler bir tutanakla tespit edilerek, iş yeniden aynı şekilde ilân edilir.

49) İstekliler ihale dokümanı ile açıklama talep edebilir mi?

İstekliler, ihale dokümanı ile ilgili son teklif verme gününden (ihale tarihinden) 20 gün öncesine kadar, yazılı olarak açıklama talep edebilir.

50) İsteklilerin, ihale dokümanı ile ilgili açıklaması, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere gönderilir mi?

Evet. İhale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden (ihale tarihinden) 10 gün öncesinde, bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

51) Zeyilname nedir?

Zeyilname; ilân yapıldıktan sonra, ihale dokümanında, idare ya da istekliler tarafından, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar ya da eksikliklerin tespit edilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılması işlemidir.

52) Zeyilname ne zaman yapılır?

Zeyilname, son teklif verme gününden (ihale tarihinden) en az 10 gün öncesinde, ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.

53) Zeyilname nedeniyle ihale tarihi ertelenebilir mi?

Tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün zeyilname ile ertelenebilir ve doküman alanların tamamına zeyilname ile bildirilir.

54) İhale dokümanı nedir?

İhale dokümanı; idari şartname, teknik şartname ve sözleşme tasarısı ve diğer belgelerden oluşur.

55) İhale işlem dosyası nedir?

Onay belgesi, yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

56) İhale aşamaları nelerdir?

1. İdare tarafından ihale konusu işe ilişkin iş kalemi ve miktarlar belirlenir.

2. Yaklaşık maliyet hesaplanır.

3. Uygulanacak ihale usulü tespit edilir.

4. İhale dokümanı hazırlanır.

5. İhale onay belgesi düzenlenir.

6. İlan edilir.

7. İhale yetkilisi tarafından ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonu oluşturulur.

8. İlandaki hatalı hususlar için düzeltme ilanı yayınlanır. 

9. İhale dokümanı görülür ve satın alınır.

10. İstekliler, ihale dokümanı ile ilgili açıklama talep edebilir.

11. İhale dokümanında hatalar var ise zeyilname düzenlenir.

12. İhale dokümanındaki hatalar, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak, ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir ve belirlenen hata ilanda da var ise düzeltme ilanı yapılır.

13. İhale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde ihale veya son başvuru saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14. İhale tarih ve saatinde, ihale yapılır.

15. Başvurular ve teklifler alınır, açılır ve belgelerdeki bilgi eksiklikleri tamamlatılır. 

16. Aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapılır. 

17. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

18. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, % 15 oranına kadar idari şartnamede belirtilen fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

19. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklif, isteklilerin tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarları dikkate alınarak belirlenir.

20. İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal edebilir.

21. İhale karara bağlanır ve ihale yetkilisi tarafından onaylanır. 

22. Kesinleşen ihale kararları bildirilir. 

23. İhale üzerinde kalan istekli sözleşmeye davet edilir. 

24. İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde ikinci en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalanır. 

25. İhale sonucu ilan edilir.